Vilkår og betingelser


Følgende vilkår og betingelser gjelder for Fresh Media AS sitt CRM-system. Vårt organisasjonsnummer er 919 233 583.

Ord som "vi" eller "oss" refererer til Fresh Media AS. "Kunden" refererer til deg som har et kundeforhold hos Fresh Media AS og i den forbindelse bruker vårt CRM-system. "Partene" refererer til Fresh Media AS og Kunden.

Vi kan kontaktes på post@freshmedia.no, via kontaktskjema på våre nettsider eller telefon +47 412 83 806. Nettstedsadressen for vår CRM er <https://freshcrm.no/>.
 

1. Innledning

Formålet med vårt CRM-system er å gi våre kunder en bedre brukeropplevelse, ved å enkelt tilby informasjon om fremgang i prosjekter, betalingsinformasjon og brukerstøtte. Bruk av vårt CRM-system er helt kostnadsfritt.

2. Sikkerhet

Lagring av data skjer i henhold til personvernforordringen (GDPR) og personopplysningsloven. For mer informasjon, se punkt 6 (personvern). Kommunikasjon med våre servere er kryptert.

3. Kundestøtte

Brukerstøtte som angår bruk av eller elementer ved, Fresh Media CRM, er kostnadsfritt. 

4. Ansvarsbegrensning

Vi er på ingen måte pliktet til å garantere våre kunder tilgang til vår CRM.

Vi kan ikke stilles økonomisk eller på noen annen måte ansvarlig for materiell eller immateriell skade som følger av riktig og/eller uriktig bruk av vår CRM, samt nedetid.

5. Konfidensialitet

Informasjon som partene blir kjent med om hverandre i forbindelse med kundeforholdet i Fresh Media sin CRM skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Dette gjelder også innholdet i denne kontrakten, som er beskyttet av opphavsrett.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

Taushetsplikten gjelder også etter at kundeforholdet er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor.

6. Personvern

Ved bruk av Fresh Media sin CRM er kunden inneforstått med Fresh Media CRM sin personværnerklæring, som kan leses her